Skip to main content

Permohonan Biasiswa Yayasan TM EduXcel Jr. Minor Scholarship for Form 4 Students in 2017

Permohonan Biasiswa Yayasan TM EduXcel Jr. Minor Scholarship
Closing Date
31 January 2017

YTM EduXceL Jr. 2017 Scholarships 2017 for Form Four Students

YTM EduXcel Jr. Minor Scholarship for 2017 is now open to Malaysian citizens for application.

1. YTM EduXcel Jr. Scholarship Package
 • Annual pocket allowance of RM 1,500.00 for two years
 • Opportunity to join various development programs​​​
2. ​​Terms of Application
 • Open to Form 4 students in 2017
 • Minimum 5A’s in PT3 2016
 • Active in co-curricular activities and sports
 • Total household income not exceeding than RM 5,000 per month
 • Must not be a recipient of any scholarships​ or grants from other parties
3. How to Apply
Visit the following website address for submission of online applications:
 1. Online application manual
 2. Online application form
*Submission of document is NOT required at this moment. Yayasan TM will notify you to do so if necessary.​

For any enquiries, please contact:
1. Ihsan Said                        (03-2240 1594)
2. Nurul Eleena                    (03-2240 0293)

For technical problem:
1. Abdul Salam Musa            (03-2240 1273)

Permohonan Biasiswa YTM EduXceL Jr. 2017 Pelajar Tingkatan 4

Permohonan biasiswa kecil YTM EduXcel Jr. 2017 kini dibuka kepada warganegara Malaysia.

1. Biasiswa Kecil YTM EduXcel Jr.
 • Elaun poket RM1,500 setahun (bermula dari Tingkatan 4 hingga Tingkatan 5)
 • ​Peluang mengikuti program pembangunan
​2. Syarat dan kelayakan
 • Terbuka kepada pelajar Tingkatan 4 pada tahun 2017 sahaja
 • Memperolehi sekurang-kurangnya 5A dalam PT3 2016
 • Aktif dalam kegiatan ko-kurikulum dan sukan
 • Mempunyai pendapatan kasar sekeluarga tidak melebihi RM5,000 sebulan
 • ​Tidak menerima sebarang biasiswa, bantuan dan tajaan daripada mana-mana pihak
​3. Cara dan borang permohonan
Permohonan hendaklah dibuat secara atas talian denga​n melayari laman web Yayasan TM di alamat berikut:
 1. Manual permohonan
 2. Borang permohonan
*TIADA penghantaran dokumen di perlukan buat masa ini. Pihak Yayasan TM akan memaklumkan sekiranya anda perlu menghantar dokumen.

Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi:
1. Ihsan Said                        (03-2240 1594)
2. Nurul Eleena                    (03-2240 0293)

Untuk masalah teknikal, sila hubungi:
1. Abdul Salam Musa            (03-2240 1273)

Tarikh Tutup
31 Januari 2017

Link: https://www.tm.com.my